Rekrutacja 2019/2020

2019-03-04P.Wysocka

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW  DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 51
IM. JANA PAWŁA II W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Obowiązek szkolny:
W roku  szkolnym 2019/2020 obowiązek rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej mają dzieci siedmioletnie (urodzone w 2012 roku). Naukę w klasie pierwszej mogą rozpocząć również dzieci sześcioletnie (urodzone w 2013 roku), które w bieżącym roku szkolnym odbywają roczne przygotowanie przedszkolne.

Ogólne warunki przyjmowania uczniów do szkoły

1. Szkoła przyjmuje uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.
2. Uczniowie zameldowani w obwodzie Szkoły – w oparciu o dane z wykazu ewidencji oraz uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu.
3. Uczniowie spoza obwodu przyjmowani są w miarę możliwości, jeśli Szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do Dyrektora Szkoły.
4. Do klasy integracyjnej przyjmowane są na wniosek rodziców/prawnych opiekunów/ dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze szczególnym wskazaniem niepełnosprawności ruchowej

Odroczenie obowiązku szkolnego.
Dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. Do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (założoną zgodnie z art. 168 ustawy Prawo oświatowe)  oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Do obwodu Szkoły należą następujące ulice:
Agatowa, Ametystowa, Berylowa od Granitowej do Onyksowej, Brylantowa, Bursztynowa, Filaretów od skrzyżowania z Jana Pawła II do końca, Granitowa, Jana Pawła II str. parzysta od Ronda NSZ do Granitowej, Na Przełęczy, Na Stoku, Nadbystrzycka nr 162 i str. nieparzysta od 171 do 195w, Nefrytowa, Onyksowa, Opalowa, Perłowa, Rubinowa, Szafirowa, Szczytowa, Szmaragdowa, Topazowa, Turkusowa, Turniowa, Wąwozowa, Wyżynna.

W roku szkolnym 2019/2020 zapisy do klasy pierwszej będą prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i sposobu zapisu dziecka podane są w odpowiednich zakładkach.
Informacje udzielane są również pod numerem telefonu  (81) 527 88 80.

Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I-VIII, których rodzice pracują zawodowo. Przyjęcia do świetlicy dokonujemy na podstawie złożonej przez rodziców (opiekunów) "Karty zgłoszenia", którą można pobrać ze strony, a także otrzymać od nauczycieli-wychowawców świetlic. Zapisy na dany rok szkolny przyjmowane są do końca marca.
W przypadku zapisu dziecka do klasy pierwszej prosimy o dołączenie zaświadczenia o odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego oraz bilansu 6-latka.


 


ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ

na rok szkolny 2019/2020 zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 51


Dzieci te zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty przyjmowane są w pierwszej kolejności.
Termin składania wniosków:  od 4 marca do 15 marca 2019 r. do godz. 15.00

Co należy zrobić aby zapisać dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły do klasy pierwszej?

1. Wejść do systemu rekrutacji elektronicznej - ( https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/lublin/News ) i postępując zgodnie z instrukcją - wpisać dane dziecka do systemu.
2. Wydrukować wniosek zgłoszeniowy i złożyć go w sekretariacie szkoły w terminie od 4 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r. do godz. 15.00.
3. Przy składaniu wniosku należy przedstawić do wglądu dowód osobisty (lub inny dokument potwierdzający tożsamość) oraz akt urodzenia dziecka.
4. Wypełnić kartę informacyjną (do pobrania poniżej z załączników lub w sekretariacie) .

Jeżeli rodzic nie będzie mógł skorzystać z systemu elektronicznego:

1. W sekretariacie szkoły pobiera wniosek zgłoszeniowy, wypełnia i składa (legitymując się wymaganymi dokumentami)
lub
2. Pobiera wniosek ze strony internetowej szkoły i wypełniony składa w sekretariacie szkoły (legitymując się wymaganymi dokumentami).

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, po dopełnieniu w/w formalności,  „z urzędu” stają się uczniami Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie.

WAŻNE!

Rodzice, którzy z różnych przyczyn nie są zainteresowani zapisaniem swojego dziecka do szkoły obwodowej (wybór szkoły artystycznej, prywatnej, innej niż obwodowa, odroczenia obowiązku szkolnego, pobyt dziecka za granicą, zmiana miejsca zamieszkania) proszeni są o zgłaszanie tego faktu w sekretariacie szkoły.
Będziemy wdzięczni za te informacje, gdyż znacznie usprawni to pracę nad kontrolą spełnienia obowiązku szkolnego dzieci zameldowanych w obwodzie naszej szkoły.

 

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ
na rok szkolny 2019/2020
spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 51

 

Trwa od 25 marca do 2 kwietnia 2019 r. do godz. 14.00.

Co należy zrobić aby zapisać dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie?

1. Wejść do systemu rekrutacji elektronicznej -  ( https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/lublin) i postępując zgodnie z instrukcją - wpisać dane dziecka do systemu, wybierając jako szkołę pierwszego wyboru - Szkołę Podstawową nr 51 w Lublinie.
2. Wydrukować wniosek rekrutacyjny i złożyć go w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 51  w terminie od 25 marca do 2 kwietnia 2019r. do godz. 14.00.

Jeżeli rodzic nie będzie mógł skorzystać z rekrutacji elektronicznej:

1. W sekretariacie szkoły pobiera wniosek zgłoszeniowy, wypełnia i składa (legitymując się wymaganymi dokumentami).
lub
2. Pobiera wniosek ze strony internetowej szkoły i wypełniony składa w sekretariacie  szkoły (legitymując się wymaganymi dokumentami).

4 kwietnia 2019 roku o godz. 12.00 - nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do SP 51.

UWAGA!
Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych należy potwierdzić chęć podjęcia nauki dziecka w klasie I w dniach 4 - 9 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00 poprzez złożenie w sekretariacie SP 51 wygenerowanego z systemu rekrutacji, pobranego ze strony www szkoły lub z sekretariatu szkoły „Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły”.

12 kwietnia 2019 roku o godz. 13.00 - nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów  nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej nr 51.

 

DOKUMENTY  DO POBRANIA

Wymagane dokumenty można pobrać i wydrukować bezpośrednio ze strony internetowej (zamieszczone poniżej w załącznikach) lub w sekretariacie szkoły.
 
Dokumenty do naboru do klasy pierwszej:

Dla dzieci z obwodu szkoły:
* WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY (dla dzieci z obwodu Szkoły)
* Karta zapisu dziecka do klasy I z obwodu szkoły

Dla dzieci spoza obwodu szkoły:
* WNIOSEK REKRUTACYJNY (dla dzieci spoza obwodu Szkoły)
* Karta zapisu dziecka do klasy I spoza obwodu szkoły
* POTWIERDZENIE WOLI ZAPISANIA KANDYDATA

Uczniowie przyjęci do szkoły składają następujące dokumenty:
* BILANS 6-LATKA
* Zaświadczenie o odbytym rocznym przygotowaniu przedszkolnym lub opinia PPP o gotowości podjęcia nauki w klasie I
* KARTA ZAPISU DO ŚWIETLICY (wg potrzeby)
* KARTA ZAPISU DO STOŁÓWKI (wg potrzeb)

 


Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie