Konkursy międzyszkolne organizowane przez SP51

2019-09-16P. Wysocka

................  2019/2020 .................
 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ
„ŚW. JAN PAWEŁ II W RÓŻNYCH ZAKĄTKACH ŚWIATA"


KONKURS PRZEZNACZONY JEST DLA UCZNIÓW KLAS I-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

CELE KONKURSU:
- Inspirowanie uczniów do poszukiwania informacji o ciekawych miejscach,
  które odwiedził św. Jan Paweł II;
- Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży;
- Kształcenie wrażliwości estetycznej;
- Poszerzenie wiedzy na temat grafiki komputerowej;
- Ukazanie możliwości technik komputerowych w twórczości artystycznej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
• Konkurs polega na zaprojektowaniu i wykonaniu pocztówki w dowolnym programie graficznym, będącej ilustracją hasła „św. Jan Paweł II w różnych zakątkach świata”;
• Praca powinna składać się z elementów graficznych samodzielnie wykonanych w programach graficznych typu freeware, shareware lub komercyjnych, jeżeli uczestnik posiada licencje na oprogramowanie;
• Dopuszczalne jest użycie fragmentów zdjęć z licencją do ponownego wykorzystania w celach niekomercyjnych lub pochodzących z darmowych banków zdjęć, ew. zdjęcia własne;
• Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę;
• Obowiązuje format pracy A5
Wydrukowane prace oraz oświadczenia (Załącznik nr 1, Załącznik nr 2) należy przesłać do dnia 25 października 2019r.

Szczegóły w "Regulamin_ogólnopolskiego_konkursu_grafiki_komputerowej_2019_2020_zal1_zal2"
w sekcji "ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA"
................  2018/2019 .................

Powiatowy Konkurs Plastyczny na projekt
znaczka pocztowego o tematyce ekologicznej
pt. "Chrońmy to, co zostało"
dla uczniów klas I - III Szkół Podstawowych Miasta Lublin


Cele konkursu:
• Propagowanie ochrony środowiska poprzez edukację ekologiczną
• Kształtowanie wśród dzieci świadomości ekologicznej oraz odpowiedzialności za przyszłość naszej planety
• Popularyzowanie wiedzy filatelistycznej
• Rozwijanie wyobraźni plastycznej i kreatywności
• Stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci uzdolnionych plastycznie

Szczegóły konkursu:

Adresatami konkursu są uczniowie kl. I – III szkół podstawowych.
Każdy uczestnik wykonuje pracę indywidualnie według własnego pomysłu (prace zniszczone, przestrzenne lub zbiorowego autorstwa nie będą oceniane).
Nauczyciel może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.
Projekt znaczka należy przygotować  dowolną  techniką, na kartce z bloku technicznego o wymiarze  A4 z uwzględnieniem napisu POLSKA oraz nominału znaczka 3 zł.
Prace złożone na konkurs nie podlegają  zwrotowi, pozostają  do dyspozycji organizatorów, zastrzegamy sobie prawo do ich bezpłatnego wykorzystania w celach popularyzatorskich.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzone prace konkursowe podczas transportu.
Kryteria oceny: estetyka, trafność i oryginalność przedstawienia tematu, walory artystyczne pracy.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy i wyróżnienia, a ich opiekunowie podziękowania.
Prace należy składać w terminie do dnia 10 maja  2019 r. w sekretariacie szkoły lub przesłać  na adres: Szkoła Podstawowa nr 51, ul. Bursztynowa 22, 20 - 576 Lublin
z dopiskiem „Ekologiczny znaczek pocztowy”.
Prace dostarczone na konkurs muszą być opisane na odwrocie, drukowanymi literami  (imię
i nazwisko ucznia,  klasa, adres szkoły, telefon kontaktowy, e - mail, imię i nazwisko opiekuna).

Więcej informacji w załączonym pliku /w części ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA/
Regulamin_Konkursu_Plastycznego_projekt_znaczka_pt_Chronmy_to_co_zostalo.pdf........................
 

Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego dla Klas III


IX MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2019 rok.
Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin, tel./fax. 081 527-88-80.
Miejsce konkursu: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 W LUBLINIE.
Termin konkursu: 9 kwietnia 2019 r. (wtorek), rozpoczęcie godz. 9:00.
TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 31 marca 2018r. wyłącznie drogą mailową na adresy: joanna.sanecka@onet.pl oraz: sekretariat@sp51.lublin.eu
W konkursie biorą udział uczniowie z klas III szkoły podstawowej, którzy tworzą DWUOSOBOWE DRUŻYNY.
Konkurs przebiega dwuetapowo: eliminacje we własnym zakresie oraz  wybór drużyn odbywają się  w szkole uczestników. Właściwy konkurs ma miejsce w Szkole Podstawowej nr 51 w Lublinie.
Szczegóły znajdą Państwo w REGULAMINIE KONKURSU.
Osoba odpowiedzialna: Joanna Sanecka, nauczyciel języka angielskiego w SP51Lublin. Adres mailowy:  joanna.sanecka@onet.pl

Załączniki poniżej:
Regulamin_Medzyszkolnego_Konkursu_J_angielskiego_dla_klas_3_SP_2019
Załacznik1_Karta_Zgloszenia_na_Konkurs_J_angielskiego_dla_klas_3_SP_2019
Załaczniki_zgoda_z_rodo_Konkursu_J_angielskiego_dla_klas_3_SP_2019


........................


MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ
„JAN PAWEŁ II – PRZYJACIEL MŁODZIEŻY”
POD HONNOROWYM PATRONATEM
LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY

KONKURS PRZEZNACZONY JEST DLA UCZNIÓW KLAS I-VIII

CELE KONKURSU:
- Propagowanie wśród uczniów informacji o życiu i twórczości św. Jana Pawła II w związku
   z 40 rocznicą pontyfikatu;
- Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży;
- Kształcenie wrażliwości estetycznej;
- Poszerzenie wiedzy na temat grafiki komputerowej;
- Ukazanie możliwości technik komputerowych w twórczości artystycznej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
•Konkurs polega na zaprojektowaniu i wykonaniu pocztówki w dowolnym programie graficznym, będącej ilustracją hasła „ Jan Paweł II – przyjaciel młodzieży”;
•Przy wykonaniu pracy nie można korzystać z gotowych elementów graficznych;
•Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę;
•Obowiązuje format pracy  A5
•Pracę należy wydrukować i na odwrocie podpisać według wzoru:

- IMIĘ i NAZWISKO UCZESTNIKA
- WIEK I KLASA
- NAZWA PLACÓWKI I MIEJSCOWOŚĆ
- IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA POD KIERUNKIEM, KTÓREGO PRACA ZOSTAŁA WYKONANA

• Wydrukowane  prace oraz oświadczenia ( Załącznik nr 1, Załącznik nr 2)
należy przesłać do dnia 26 października 2018r. ( decyduje  data wpływu do placówki)

Więcej informacji znajdą Państwo w załączonym Regulaminie Konkursu..................  2017/2018 ..................


 

VIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS III SZKOŁY PODSTAWOWEJ  rok szkolny 2017/2018.

W KONKURSIE BIORĄ UDZIAŁ UCZNIOWIE Z KLAS III szkoły podstawowej, KTÓRZY TWORZĄ DWUOSOBOWE DRUŻYNY. Szczegóły znajdą Państwo w REGULAMINIE KONKURSU.
ORGANIZATOR KONKURSU: Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin, tel./fax. 081 527-88-80.
MIEJSCE KONKURSU: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 W LUBLINIE.
TERMIN KONKURSU: 20 marzec 2018 r. (wtorek), rozpoczęcie godz. 9:00.
TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 2 marca 2018r. Wyłącznie drogą mailową na adresy: joanna.sanecka@onet.pl oraz: sekretariat@sp51.lublin.pl
Osoba odpowiedzialna: Joanna Sanecka, nauczyciel języka angielskiego. joanna.sanecka@onet.pl
Załączniki dostępne są niżej do pobrania

.................................

XV edycja Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej, XV edycji Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej.
Szczegóły w załącznikach poniżej. Proszę bardzo uważnie zapoznać się z Regulaminem Festiwalu, ponieważ w stosunku do ubiegłego roku zaszły w nim zmiany.
Osoby zainteresowane wersją załączników w formacie dokumentu word, proszone są o mail na adres: a.wojcik@sp51.lubln.eu

.................................

Konkurs Wiedzy o Lublinie dla klas III

XI edycja rok szk. 2017/2018

„Lublin moja mała Ojczyzna”
POD PATRONATEM Krzysztofa Hetmana
POSŁA  DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO


REGULAMIN KONKURSU

I. Organizatorzy:
1. Konkurs wiedzy o Lublinie organizowany jest przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
2. Siedzibą organizatora jest  Szkoła Podstawowa nr51 im. Jana Pawła  II, 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 22, tel. 081 5278880.

II. Przedmiot konkursu:  
1. Przedmiotem konkursu jest wiedza z zakresu historii miasta Lublina, znajomość legend, zabytków, pomników, ulic oraz znaczących postaci związanych z miastem.

III. Cele konkursu:
- rozwijanie zainteresowań związanych z historią i tradycją Lublina,
- pogłębianie wiedzy o Lublinie,
- kształtowanie tożsamości regionalnej,
- popularyzacja walorów turystycznych miasta.

IV. Zasady organizacyjne:
1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas trzecich szkół podstawowych Lublina. Uczestnicy przyjeżdżają na konkurs na koszt własny.
2. Zgłoszeń na konkurs dokonują nauczyciele klas trzecich drogą:
- elektroniczną na adres sekretariat@sp51.lublin.eu
- telefoniczną 081 5278880,
3. Zgłoszenia do konkursu prosimy dokonać do 30 kwietnia 2018r.
4. Każda szkoła może zgłosić do konkursu od 1 do 3 reprezentantów klasy.
5. Termin i miejsce konkursu – 23 maja 2018r., godzina 9:30 – 10:30, stołówka szkolna Szkoły Podstawowej nr51 im. Jana Pawła II w Lublinie.

..................................................
 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ
„ŚW. JAN PAWEŁ II – W LUBLINIE”


ORGANIZATOR: SZKOŁA  PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II W LUBLINIE
KONKURS PRZEZNACZONY JEST DLA UCZNIÓW KLAS I-VII

CELEM KONKURSU:
- Jest propagowanie wśród dzieci grafiki komputerowej jako nowego środka wyrazu twórczości artystycznej.
- Stworzenie okazji do oddania odczuć i przeżyć związanych z osobą Świętego Jana Pawła II.
- Zweryfikowanie poziomu prac uczniów naszej szkoły w odniesieniu do prac uczniów innych placówek

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONKURSIE JEST:
• Wykonanie samodzielnie pracy komputerowej pod kontrolą nauczyciela/opiekuna za pomocą programu graficznego PAINT
• Obowiązkowy format A5 w postaci wydruku na białym papierze, na którym należy pracę podpisać w prawym dolnym rogu:
- IMIĘ i NAZWISKO UCZESTNIKA
- WIEK I KLASA
- NAZWA PLACÓWKI I MIEJSCOWOŚĆ
- IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA POD KIERUNKIEM, KTÓREGO PRACA ZOSTAŁA WYKONANA
 
wydruki prac oraz oświadczeń ( zgody na publikację danych osobowych - wzór załączony)
należy przesłać do dnia 10 listopada 2017r.
..................  2016/2017 ..................

XIV Festiwal Piosenki Europejskiej - rok szk. 2016/2017

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych miasta Lublin i województwa lubelskiego do udziału w kolejnej, już XIV edycji Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej, której SP51 jest organizatorem. Szczegóły w regulaminie konkursu. Możliwość otrzymania formularza zgłoszeniowego w formacie pliku Word - proszę pisać na adres: a.wojcik@sp51.lublin.eu

..................................
 

Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego dla Klas III, rok szk.2016/ 2017


VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2017 rok.
W KONKURSIE BIORĄ UDZIAŁ UCZNIOWIE Z KLAS III szkoły podstawowej, KTÓRZY TWORZĄ DWUOSOBOWE DRUŻYNY. Szczegóły znajdą Państwo w REGULAMINIE KONKURSU.
ORGANIZATOR KONKURSU: Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin, tel./fax. 081 527-88-80.
MIEJSCE KONKURSU: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 W LUBLINIE.
TERMIN KONKURSU: 6  kwietnia (czwartek) 2017r., rozpoczęcie godz. 9:00.
TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 27 marca 2017r. Wyłącznie drogą mailową na adresy: joanna.sanecka@onet.pl oraz: sekretariat@sp51.lublin.eu
Zgłoszenia przesłane po 6 kwietnia nie będą uwzględniane.
Osoby odpowiedzialne: Joanna Sanecka, nauczyciel języka angielskiego. joanna.sanecka@onet.pl
W załącznikach są pliki do pobrania:  Karta Zgłoszenia, Zgoda Rodziców/Opiekunów

..................................

ARCHIDIECEZJALNY KONKURS PAPIESKI


Serdecznie zapraszamy do udziału w nowej edycji Konkursu Wiedzy o Ojcu Świętym „Pielgrzymi szlak Jana Pawła II”. Tematem tegorocznego konkursu jest I Pielgrzymka Papieża do Polski.
Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu.

...................................
 

 


Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie