Szkolna legitymacja

2019-09-11P. Wysocka

Aktualizacja legitymacji szkolnej:

- ważność legitymacji potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i małej pieczęci urzędowej,
-  przewodniczący klas proszeni są, w terminie do 30 września każdego roku szkolnego, o zebranie legitymacji od wszystkich uczniów z klasy i złożenie w sekretariacie szkoły, w celu przedłużenia ich ważności.

Uczniowie nowo przyjęci do szkoły:
- w celu uzyskania legitymacji szkolnej składają w sekretariacie szkoły podpisane zdjęcie legitymacyjne.

Wydanie duplikatu legitymacji szkolnej:
- w przypadku utraty lub zniszczenia oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do Dyrektora Szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (druk do pobrania w sekretariacie szkoły),
- do wniosku należy dołączyć podpisane zdjęcie legitymacyjne oraz dowód opłaty skarbowej,
- za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o  opłacie skarbowej”(Dz.U. z  2006 r., nr 225, poz 1632)),
- wpłaty za duplikat legitymacji należy dokonywać na konto szkoły:
BANK Pekao S. A. V O/Lublin 50 1240 1503 1111 0010 0149 9286

Wydanie mLegitymacji:
- w celu uzyskania kodu do aktywowania mLegitymacji w aplikacji mObywatel należy przesłać na adres mailowy szkoły: sekretariat@sp51.lublin.eu zdjęcie legitymacyjne w formacie jpg lub jpeg o rozmiarze nie większym niż 5 MB oraz podać numer legitymacji szkolnej papierowej/okazać legitymację szkolną papierową w sekretariacie szkoły (mLegitymacja jest dodatkiem do tradycyjnej legitymacji szkolnej),
- w celu przedłużenia ważności mLegitymacji uczeń powinien wybrać w aplikacji mObywatel mLegitymację szkolną, następnie funkcję „więcej”, z menu, które się wyświetli „Przedłuż ważność” i zeskanować nowy kod QR, który można będzie w ostatnich dniach września pobrać z sekretariatu szkoły.


Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie