SP51 Lublin
2022-2023K 22-23

Konkursy LKO 2022-2023

Podajemy terminy i miejsce I etapu konkursów LKO w roku szkolnym 2022/2023.

Początek konkursu: godz. 9.00 (uczniowie zgłaszają się do sali, w której piszą o godz. 8.40 – wykaz sal w załączniku poniżej):

Uwaga! Od 21.10.(piątek) konkursy LKO będą się odbywać w stołówce szkolnej. Bez zmian pozostaje konkurs jęz. niemieckiego (biblioteka). 

Terminarz oraz wykaz sal, w których odbędą się eliminacje I etapu konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023

Etap szkolny trwa 60 min.

Zasady organizacji eliminacji szkolnych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023:
Cele ogólne konkursu to m.in. rozwijanie zainteresowań poznawczych, wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych.
1. Do eliminacji szkolnych mogą przystąpić uczniowie kl. IV-VIII.
2. Udział w eliminacjach szkolnych jest dobrowolny.
3. Uczeń ma prawo przystąpić do każdego wybranego przez siebie konkursu.
4. Nauczyciele przygotowujący do konkursu przedstawiają uczniom zakres wymagań programowych i zasady organizacji eliminacji szkolnych.
5. Uczeń i rodzic może znaleźć potrzebne informacje (regulamin konkursów LKO, zakresy wymagań na poszczególnych etapach, terminarz eliminacji konkursów, zakresy wymagań) na następującej stronie:
https://lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-przedmiotowe/13514,Regulamin-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-wojewodztwa-lu.html
6. Za prawidłowy przebieg eliminacji szkolnych odpowiada komisja powołana przez dyrektora szkoły.
7. Arkusze rozwiązań zadań konkursowych sprawdza w dniu przeprowadzenia eliminacji komisja konkursowa powołana przez dyrektora szkoły.
8. W dniu eliminacji szkolnych uczestnik zgłasza się w wyznaczonym miejscu o godzinie 8.40.
9. Eliminacje wszystkich konkursów rozpoczynają się o godzinie 9.00.
10. Uczestnik eliminacji okazuje legitymację szkolną członkom komisji przeprowadzającej eliminacje szkolne.
11. Nie przewiduje się żadnych dodatkowych terminów, jeżeli uczeń nie przystąpił do eliminacji w wyznaczonym terminie z powodu choroby, sytuacji losowej, udziału w innych konkursach.
12. Wszystkie eliminacje mają formę pisemną.
13. Rozwiązania zadań konkursowych uczeń zapisuje długopisem lub piórem
w jednakowym kolorze (niebieski lub czarny). Praca długopisem ścieralnym będzie dyskwalifikowana.
14. Wszyscy uczestnicy konkursów rozwiązują zadania w tym samym czasie. Dostosowanie do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością dotyczy warunków technicznych.
15. Czas rozwiązywania zadań konkursowych wynosi 60 minut.
16. Uczestnika konkursu obowiązuje zakaz wnoszenia na salę urządzeń elektronicznych.
17. W przypadku wystąpienia faktu niesamodzielnej pracy, korzystania
z niedopuszczalnych pomocy naukowych lub urządzeń elektronicznych albo naruszenia regulaminu uczestnika konkursu, komisja przeprowadzająca eliminacje szkolne może zdyskwalifikować uczestnika konkursu.
18. Uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie mogą złożyć pisemne odwołanie od wyniku konkursu etapu szkolnego do dyrektora szkoły w ciągu jednego dnia roboczego od dnia ogłoszenia wyników.

oprac. p. Małgorzata Dziewulska – Tryl

Skip to content