SP51 Lublin

Misja|Wizja

SP51 Lublin

„Proszę was, wychowawcy, którzy jesteście powołani, aby wpajać młodemu pokoleniu autentyczne wartości życia. Uczcie dzieci i młodzież tolerancji, zrozumienia i szacunku dla każdego człowieka. Wychowujcie młode pokolenie w klimacie prawdziwego pokoju.
To jest ich prawem. To jest waszym obowiązkiem.”

Jan Paweł II

♦ Wychowanie i nauczanie w naszej szkole opiera się na chrześcijańskim systemie wartości, służy rozwijaniu u dzieci odpowiedzialności za siebie i za innych, uczy szacunku dla każdego człowieka.

♦ Głównym celem wychowania jest wszechstronny rozwój osobowy ucznia w sferze duchowej, intelektualnej, fizycznej i psychospołecznej. Za niezbędne składniki procesu dydaktyczno-wychowawczego przyjęliśmy kształtowanie postawy miłości do Ojczyzny oraz wprowadzanie w dziedzictwo kulturowe miasta, regionu i kraju.

♦ Pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do dzieci posiadają rodzice. Zadaniem naszej szkoły jest wspieranie rodziców w dziedzinie wychowania.

____________________________________________________
Publikacja: 2018-02-15 | Magda Wolska (BIP SP51)


Wizja absolwenta Szkoły Podstawowej nr 51

„W wychowaniu chodzi bowiem o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, aby bardziej „był”, a nie tylko więcej „miał” – aby więc poprzez wszystko, co „ma”, co „posiada”, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, aby również umiał bardziej „być” nie tylko z „drugimi”, ale także i „dla drugich”.
Jan Paweł II

Nasz absolwent:
♦ Zna swoją wartość i godność jako osoby.
♦ Szanuje drugiego człowieka, niezależnie od jego pochodzenia, statusu społecznego, możliwości fizycznych i psychicznych.
♦ Jest odpowiedzialny za swe czyny, działania, które podejmuje zgodnie z przyjętą skalą wartości.
♦ Jest konsekwentny w myśleniu i działaniu.
♦ Potrafi nawiązywać właściwe relacje osobowe z innymi ludźmi.
♦ Dostrzega potrzeby innych ludzi i służy im pomocą.
♦ Mądrze korzysta z dóbr i bogactwa kultury.

____________________________________________
Publikacja: 2016-01-20 | Patrycja Wysocka

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content