SP51 Lublin

Pedagog | Psycholog

Nasze działania:
– prowadzenie badań diagnostycznych ukierunkowanych na rozwiązywanie bieżących trudności uczniów,
– udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
– poradnictwo i wsparcie dla rodziców,
– współpraca z nauczycielami i wychowawcami w działaniach wpierających uczniów,
– współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

INFORMACJE DLA UCZNIÓW

Droga Uczennico, Drogi Uczniu,
Jeśli przeżywasz trudności w szkole, w domu, wśród rówieśników; jeśli chcesz z kimś o tym porozmawiać lub czujesz, że trudno jest Ci sobie z tym poradzić – zapraszamy do kontaktu.
Problemy są dla nas ciężarem, ale i wyzwaniem. Czasami odbierają nam siły, czasami mobilizują do wysiłku. Zawsze znajdzie się jakieś rozwiązanie. Zdarza się, że w trudzie rozwiązywania problemów potrzebna jest pomoc. Wybierz dogodny sposób kontaktu, zrób pierwszy krok, aby sobie pomóc.
® Możesz zgłosić się osobiście – pokój 102D
® Możesz napisać maila – np. przez dziennik elektroniczny
® Możesz zadzwonić – tel. 81 527 88 80 w. 37
® Możesz poprosić Rodzica o umówienie spotkania
® Możesz poprosić Wychowawcę lub zaufanego nauczyciela o umówienie spotkania
® Możesz wysłać koleżankę/kolegę na zwiady – pokój 102D

Zapraszamy do kontaktu:
Pedagog Beata Witkowska-Strug
Psycholog Anna Wiącek
Pedagog specjalny Agnieszka Matuszewska

INFORMACJE DLA RODZICÓW

PORADNIK DLA RODZICA – pomoc psychologiczno-pedagogiczna w pigułce
1. Rodzic może zgłosić potrzebę objęcia dziecka pomocą p-p w dowolnym momencie roku szkolnego.
2. Rodzic zgłasza tę potrzebę do wychowawcy klasy.
3. Udzielanie pomocy p-p uczniowi koordynuje wychowawca lub zespół nauczycieli.
4. Rodzic może przedłożyć w szkole opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej – składa dokument w sekretariacie szkoły, gdzie odnotowana jest data wpływu.
5. Rodzic może wnioskować do Dyrektora szkoły o wydanie opinii o funkcjonowaniu szkolnym swojego dziecka przez wychowawcę, nauczyciela, psychologa lub pedagoga – wniosek wskazujący w jakim celu ma być wydana opinia – rodzic składa w sekretariacie szkoły.
6. Pomoc p-p jest udzielana uczniom w trakcie bieżącej pracy oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
a. klas terapeutycznych;
b. zajęć rozwijających uzdolnienia;
c. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
d. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
e. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
f. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
g. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
h. porad i konsultacji;
i. warsztatów.

7. Pomoc p-p jest udzielana rodzicom uczniów w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
8. Rodzice ucznia są informowani o potrzebie objęcia ich dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną – w przypadku rozpoznania takiej potrzeby przez nauczyciela.
9. Więcej informacji można uzyskać u wychowawcy lub pedagoga/pedagoga specjalnego/psychologa szkolnego tel. 81 527 88 80 w. 37.

Podstawa prawna organizacji pomocy psychologiczno-pedagogiczna w SP51
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280)

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostały zawarte w Statucie SP51 w Lublinie

KONTAKT:

PSYCHOLOG/PEDAGOG/ PEDAGOG SPECJALNY
Telefoniczny: 81 527 88 80 w. 37
PSYCHOLOG/PEDAGOG/ PEDAGOG SPECJALNY/LOGOPEDA
Poprzez dziennik elektroniczny oraz pocztę elektroniczną:
pedagog Beata Witkowska-Strug b.witkowska@sp51.lublin.eu
pedagog specjalny Agnieszka Matuszewska a.matuszewska@sp51.lublin.eu
psycholog Anna Wiącek a.wiacek@sp51.lublin.eu
logopeda Małgorzata Kacprzak-Kamińska m.kacprzak@sp51.lublin.eu

 

Skip to content