SP51 Lublin

Rekrutacja

Szkoła Podstawowa nr51 im. Jana Pawła II w Lublinie

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej | Rok szkolny 2023-2024

Aktualizacja | 2023-02-22

Zapisy i rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2023/2024
1. Zgłoszenia do klasy I dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Termin: od 27 lutego 2023 r. od godz. 8:00 do 13 marca 2023 r. do godz. 15:00.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Sposób składania wniosku zgłoszeniowego:

 • Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły.
  W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane lub profile zaufane obojga rodziców/opiekunów.
  W przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.
 • Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:
  – wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i złożyć w szkole, w miejscu wskazanym przez pracownika szkoły.
  – wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i złożyć w szkole, w miejscu wskazanym przez pracownika szkoły.

Link do elektronicznej rekrutacji do szkół podstawowych

2.  Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu szkoły oraz dla kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Termin: od 21 marca 2023 r. od godziny 8.00 do 28 marca 2023 r. do godziny 14:00

Rekrutacja na wolne miejsca wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; Sposoby składania wniosku rekrutacyjnego:

 • Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane lub profile zaufane obojga rodziców/opiekunów. W przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.
 • Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:
  – wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika szkoły
  – wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika szkoły

Link do elektronicznej rekrutacji do szkół podstawowych

 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 31 marca 2023 r. o godz. 12:00
 • Potwierdzenie chęć podjęcia nauki w klasie pierwszej poprzez złożenie dokumentu „Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły”:
  od 3 kwietnia 2023 r. od godziny 12:00 do 14 kwietnia 2023 r. do godziny 14:00.
  W celu potwierdzenia woli podjęcia nauki po zakwalifikowaniu się kandydata do wybranej szkoły należy postąpić analogicznie, jak przy składaniu wniosków (informacja poniżej).
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
  17 kwietnia 2023 r. o godz. 13:00

WAŻNE!
Jeżeli kandydat nie zakwalifikuje się do żadnej z wybranych szkół, rodzic powinien zgłosić się do szkoły obwodowej.
Kandydat taki może uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej, która będzie prowadzona od 12 maja 2023 r. do 17 maja 2023 r. do godz. 14:00

UWAGA:

 • Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny – oznacza to, że kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego. Informacja ta dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest gmina Lublin.
 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.
 • Kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym ma możliwość wyboru maksymalnie 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku rekrutacyjnym wskazuje w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.
 • Powyższe terminy obowiązują również: dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego lub oddziału integracyjnego w wybranej szkole podstawowej.

 Informacje dodatkowe:

  • Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego –  treść zarządzenia 
  • Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkół podstawowych – Uchwała Rady Miasta Lublin  
  • Sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz określenie granic ich obwodów – Uchwała Rady Miasta Lublin

ARCHIWUM 2017-2021

Skip to content