SP51 Lublin

e-Rekrutacja

Informacje o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023-2024

Aktualizacja | 2023-05-17

Informacje dotyczące oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych

Wykaz szkół i placówek

Kuratorium | Informator 2022-2023

Nabór | Szkoły ponadpodstawowe

Prezentacja ze szkolenia z dnia 11 maja 2023 roku

Doradca zawodowy

Najważniejsze informacje:

♦ Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej będzie można składać od 15 maja 2023 r. do 23 czerwca 2023 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski można składać od 15 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r.

♦ Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 18 lipca 2023 r.

♦ Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 24 lipca 2023 r.

♦ W terminie od 18 lipca 2023 r. do 21 lipca 2023 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.

♦ Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

_____________
Marcin Stec
koordynator elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych
w Szkole Podstawowej nr 51
im. Jana Pawła II w Lublinie

ARCHIWUM 2022-2023 | strona 2

Skip to content