SP51 Lublin

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy
z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

https://sp51.lublin.eu

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-05
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-28

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

♦ Dokumenty w formacie PDF są dostępne cyfrowo.
♦ Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
♦ Przeprowadzono test dostępności strony dla osób niepełnosprawnych
Tingtun Checker | Wynik 97 %

Strona internetowa szkoły spełnia wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA i posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

♦ przełącznik zmiany | szary | kontrast | negatyw
♦ przełącznik zmiany wielkości czcionki
♦ można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Dostępność architektoniczna

Skip to content