2016-2017

Zakup podręczników szkolnych

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup podręczników szkolnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I – VII w ramach dotacji MEN na rok szkolny 2017/2018.

Zamawiający :
Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II
ul. Bursztynowa 22, 20-572 Lublin

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, w ramach dotacji celowej MEN, podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas I – VII szkoły podstawowej.
Wykaz podręczników oraz ich liczba stanowi załącznik nr 1. Zastrzega się, że liczba kompletów podręczników i materiałów ćwiczeniowych może ulec zmianie w zależności od liczby uczniów.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
– Podręczniki i materiały ćwiczeniowe będące przedmiotem zamówienia muszą być nieużywane.
– Do obowiązków Dostawcy należy dostarczenie na własny koszt podręczników do siedziby Zamawiającego.

Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego ul. Bursztynowa 22, 20-572 Lublin w oraz pod nr telefonu 81 5278880.

Terminy wykonania zamówienia:
Nie później niż 28.08.2017r. – Dostawca powinien poinformować Zamawiającego o terminie dostawy z 3 dniowym wyprzedzeniem.
Nie później niż 15.09.2017r. – w przypadku korekty liczby kompletów.

Termin płatności.
Przelewem na konto wskazane na fakturze VAT, wystawionej przez Dostawcę, nie później jednak niż do końca listopada 2017r. z uwzględnieniem w fakturze 30 – dniowego terminu płatności.

Kryteria wyboru oferty
Cena łączna za wszystkie podręczniki i materiały ćwiczeniowe (wymienione w załączniku nr 1) – 100 % .

Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej
Odrzucone zostaną oferty, w których cena brutto przekroczy:

– podręczniki dla jednego ucznia klasy 1 SP – 74,25 zł
– komplet materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia klasy 1 SP – 49,50zł
– komplet materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia klasy 2 SP- 49,50 zł
– komplet materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia klasy 3 SP- 49,50 zł
– podręczniki dla jednego ucznia klasy 3 SP (w ramach uzupełnienia) – 24,75 zł
– komplet podręczników szkolnych dla jednego ucznia klasy 4 SP – 138,61 zł
– kompletów materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia 4 klasy SP – 24,75 zł
– komplet materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia klasy 5 SP- 24,75 zł
– komplet podręczników szkolnych dla jednego ucznia klasy 6 SP – 138,61 zł
– kompletów materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia 6 klasy SP – 24,75 zł
– komplet podręczników szkolnych dla jednego ucznia klasy 7 SP – 247,52 zł
– kompletów materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia 7 klasy SP – 24,75 zł

Oferta zgodna z wykazem podręczników dla Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II (załącznik nr 1) z najniższą ceną zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego:
Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II
ul. Bursztynowa 22
20-572 Lublin
w terminie do dnia 4 lipca 2017r. do godz. 14.00. Ofertę można również przesłać na adres email: sekretariat@sp51.lublin.eu w formie zeskanowanego dokumentu podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Dostawcy.

10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do Dostawcy wyłonionego w postępowaniu, natomiast wersja elektroniczna protokołu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.
Niniejsze zamówienie nie jest realizowane w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych. Podstawą do realizacji zamówienia jest zasada konkurencyjności wydatków środków publicznych.

Załącznik:
Wykaz podręczników dla Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie zgodnie z art. 22ab Ustawy o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949) (załącznik nr 1).

 Patrycja Wysocka

TABLICA ARTYKUŁÓW | Zgłoś poprawkę lub literówkę do artykułu | webmaster⚙sp51.lublin.eu

Skip to content