SP51 Lublin
.2023-2024.WażneDyrektorkl. integracyjne

# Informacja

W naszej szkole wszyscy uczniowie otoczeni są troskliwą i profesjonalną opieką pedagogiczno – psychologiczną. Jesteśmy otwarci także na uczniów, których rozwój przebiega w sposób nieharmonijny, dostrzegamy i rozwijamy zdolności każdego dziecka.

Przygody klas integracyjnych

Od 15 lat funkcjonują w naszej placówce klasy integracyjne, gdzie wspólnie kształcą się dzieci zdrowe z rówieśnikami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Liczba uczniów w tych klasach wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – dzieci z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, niedowidzące, słabosłyszące, z autyzmem, Zespołem Aspergera. Nauka odbywa się w systemie jednozmianowym, ułatwiając tym samym organizację dodatkowych zajęć pozaszkolnych uczniów.

W klasie integracyjnej pracuje równocześnie dwóch pedagogów- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej lub przedmiotu i nauczyciel specjalista. W klasie integracyjnej realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego taka sama, jak w każdej innej, równoległej klasie. W przypadku dzieci niepełnosprawnych realizacja treści programowych jest odpowiednio dostosowana poprzez dobór metod, form i środków dydaktycznych do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

Szkoła jest dostosowana do wymagań dzieci niepełnosprawnych- windy, podjazdy, szatnia. Sale lekcyjne przystosowane są do potrzeb uczniów, posiadają kąciki do wyciszenia i relaksu, wyposażone są w bogatą bazę środków dydaktycznych.

Proces nauczania i wychowania uczniów niepełnosprawnych oraz zdrowych z określonymi dysfunkcjami wspiera zespół profesjonalnie przygotowanych pedagogów prowadzących zajęcia:

  • rewalidacyjne, w tym usprawniające ruchowo na basenie szkolnym
  • logopedyczne
  • integracji sensorycznej
  • treningu umiejętności społecznych
  • korekcyjno- kompensacyjne
  • opieka psychologa, pedagoga i pedagoga specjalnego

Dzięki nauce w klasach integracyjnych:

Sprawni uczniowie uczą się akceptacji cudzej i własnej inności, wrażliwości, umiejętności niesienia pomocy, otwierania się na potrzeby drugiego człowieka. Niepełnosprawni koledzy są dla nich często wzorem wytrwałej pracy, cierpliwości. Motywują do pokonywania własnych trudności oraz uczą szacunku do życia i poszanowania zdrowia.

Uczniowie niepełnosprawni mają możliwość nauki, zabawy i nawiązywania przyjaźni ze sprawnymi rówieśnikami. Zdobywają doświadczenia w naturalnym środowisku szkolnym. Wspólne przebywanie daje motywację i siłę do pokonywania barier.

Bycie uczniem klasy integracyjnej to oprócz nauki i zabawy również możliwość wspólnych wycieczek, wyjść pozaszkolnych do kina, teatru, filharmonii, udziału w warsztatach i imprezach organizowanych w szkole i poza nią.

Opracowanie: p. M. Leśniak, p. M. Gadzała

Skip to content